מתחם פריז。 מלונות ב פריז, צרפת

Robert Laffont, 1996, 1580 p,• Paris : histoire d'une ville, Hachette, 1993'• Jean Favier - Paris, 2000 ans d'histoire p. Jean Favier - Paris, 2000 ans d'histoire p. Jean-Luc Einaudi: "La bataille de Paris : 17 octobre 1961", 1991• Jean Favier, Paris, deux mille ans d'histoire, Fayard, 1997,•。

。 。 。

。 。 。

15

。 。

5

。 。

16

。 。

2

13